ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม

กิจกรรมการทดลองสกัด DNA
กิจกรรมการทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูน
กิจกรรมวันวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การทดลอง วิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย
ทดลอง เรื่องความร้อนมีผลต่อสสารแต่ละสถานะอย่างไร
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
สุนทรียภาพวิทย์ ป.3
การกำทอนของเสียง
DIY : Vaccuum pump อย่างง่าย
การวัดระดับความเข้มเสียง
กฏมือขวา
การแข่งขันเครื่องร่อนในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องละอองเรณู
การทดลองเรื่องการจำแนกเมล็ดพืช
การทดลองเรื่องโครงสร้างของดอกไม้
การทดลองเรื่องปฏิกิริยาการเกิดสบู่
โครงสร้างภายในเซลล์
การนำเสนอเทคโนโลยีชีวภาพ ม.1
การทดลองเรื่องความเป็นกรด - เบส
การทดลองเรื่องแรงระหว่างประจุ