หลักสูตรที่เปิดสอน


เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

* แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

* แผนการเรียนอังกฤษ - จีน

* แผนการเรียนอังกฤษ - คณิต