ข้อมูลนักเรียน


มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,061  คน

ระดับอนุบาล1   จำนวน  111  คน

ระดับอนุบาล 2  จำนวน  116  คน

ระดับอนุบาล 3  จำนวน  79  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  116  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  105  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  105  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  115  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  103  คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  100  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  195 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  172  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  164  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  127 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  204  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 246  คน