ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

(อดีต...ถึงปัจจุบัน)

ตำแหน่งผู้จัดการ

๑. นายวิตย์             ว่องวธัญญู                  ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๔๙๕ - ๒๔๐๒

๒. นายปาล             สุวรรณวงค์                 ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๐๒ - ๒๕๒๗ 

๓. นายบุญเลิศ        ตนปัญญ                   ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

๔. นายเหรียญชัย    ตั้งสินธนาภาส             ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ 

๕. นายสุทัศน์          จงวัฒนา                    ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔

๖. นายเหรียญชัย     ตั้งสินธนาภาส            ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔ 

๗. นายสกาวเนตร    วงค์คำหมื่น                ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๕ - ๒๕๒๖

๘. นายเหรียญชัย     ตั้งสินธนาภาส            ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

๙. นายประดิษฐ์       จิตรแหลม                  ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐

๑๐. นายพิชัย          ปานยิ้ม                       ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

๑๑. นายเหรียญชัย  ตั้งสินธนาภาส             ดำรงดำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๘

๑๒. นายชัชวาล      วิโรจน์ศศิธร                 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี  ๒๕๕๙ - ปัจจุบัย