สัญลักษณ์ / เครื่องหมาย



ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน



  * อักษรย่อ ม ม้า กับ ท ทหาร มีคบเพลิงอยู่ที่ตรงกลาง อักษรย่อและคบเพลิงบรรจุอยู่ในกรอบวงกลม

  * มีชื่อเต็มภาษาไทย "โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง" อยู่ในกรอบวงกลมด้านบน

  * มีชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า "MATAYOMWITTAYA SCHOOL LAMPANG" อยู่ในกรอบวงกลมด้านล่าง

  * ความหมาย คือ แสงสว่างจากคบเพลิงเปรียบดังปัญญาที่จะขจัดวิชชา หรือความไม่รู้ของตน ปัญญาช่วยให้คนพ้นจากความมืดบอดหรือหลงผิด



  สีประจำโรงเรียน : เขียว – เหลือง

  สีเขียว หมายถึง ชีวิตความเจริญเติบโตและความสดใสโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมความดีทั้งมวล จึงเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเติบโตขึ้นพร้อมกับมีความรู้คู่กับ ความดี มีชีวิตที่มีคุณค่า เติบโต ขึ้นมาด้วยความสดใสและสง่างามด้วยคุณความดี

  สีเหลือง หมายถึง พลัง แสงสว่าง ปัญญาและความดี ชีวิตทั้งมวลบนโลก จะอยู่ได้ต้องอาศัยพลังงาน อาศัยแสงสว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ผู้มีสมองอันล้ำเลิสต้องอาศัยสติปัญญามันสมองในการแสวงหาความรู้ แสวงหาปัญญา ความสามารถ ในขณะเดียวกันมนุษย์ต้องสั่งสมความดีงามอันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิต ปัญญาที่ประเสริฐจึงสร้างพลังในการดำเนินชีวิต ปัญญาจึงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต นำความสุข ความดีมาสู่ทุกคน