ประวัติโรงเรียน


         


          โรงเรียนมัธยมวิทยาเดิมชื่อ   ยกสาย ก่อตั้งขึ้นโดยพ่อค้าคหบดีชาวจีน ในจังหวัดลำปางเมื่อพ.ศ. 2466 เปิดสอนภาษาจีนจนกระทั่ง สงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนทั่วประเทศถูกสั่งปิด ช่วงประมาณพ.ศ. 2482 ถึง 2483 ชาวจีนจึงได้ใช้โรงเรียนเป็นสโมสรพ่อค้าชาวจีน จนกระทั่งปีพ.ศ. 25094 พ่อค้าชาวจีนจึงขอเปิดโรงเรียนอีกครั้งใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยใช้โครงสร้างการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประชาวิทย์และนักเรียนไปกลับทั่วไปครั้งแรกมีนักเรียน 49 คนด้วยมี นายวิตต์ ว่องวทัญญู เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

          ในระหว่างปีพ.ศ. 2495 ถึง 2540 รายรับไม่พอรายจ่ายในปีพ.ศ. 2506 จำนวนนักเรียนรถจาก 200 คนเหลือเพียง 87 คน ศิษย์เก่าและพ่อค้าจึงยื่นมือมาช่วยเหลือ ฐานะการเงินโรงเรียนจึงกระเตื่องขึ้นจนกระทั่งปีพ.ศ. 2512 นายนัฐ  วนชยางกูล เป็นประธานคณะกรรมการ โรงเรียนพัฒนามาอย่างช้าๆจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นตามลำต่อมาปี          พศ 2519 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ขออนุญาต ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์มัธยมวิทยา มี นายนัฐ  วนชยางกูล  เป็นประธานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 ถึง 2542

          โรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน อยู่ภายใต้การบริหารโดยคณะ กรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ - มัธยมวิทยามีนายนิคม  เชาว์กิตติโสภณเป็นประธานและเป็นผู้รับใบอนุญาต นายแพทย์ธานี  ลิ้มทอง เป็นกรรมการบริหารฝ่ายโรงเรียนมัธยมวิทยา นายสมศักดิ์  นนธิสกุล เป็นกรรมการเหรัญญิกตั้งอยู่เลขที่ 329 ถนนฉัตรไชย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 13 ไร่ 33 ตารางวา จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย