มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ปลูกต้นไม้ปลูกสิบปี ปลูกคนปลูกร้อยปี

โรงเรียนมัธยมวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้


ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.